Symbol - znak - przesłanie. SYMBOLIKA ROŚLIN
pod redakcją Józefa Mareckiego i Lucyny Rotter

symbolika_rolin__okladka_500

Wydawnictwo UNUM, Kraków 2010

Format 163×230, 246 stron, ISBN 978-83-7643-063-8

Cena 30 zł

W ramach niniejszego tomu opracowane zostały zagadnienia związane ze znaczeniem i symboliką roślin występującą na kartach Biblii. Jasno widać, jak roślina wymieniana w Piśmie Świętym nie tylko posiada mocne osadzenie w rzeczywistości,jest też przekaźnikiem treści duchowych. Myśl wykorzystania roślin jako znaku i symbolu kontynuowana była w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i w rezultacie na stałe zakorzeniła się w kulturze chrześcijańskiej, czerpiąc w swym ideowym przekazie zarówno z wzorców biblijnych, jak i z symboliki kultur antycznych. Na szczególną uwagę zasługuje problem stosowania roślin jako symboli w poszczególnych sferach życia społecznego, obyczajowego czy religijnego. Zarówno kultura ludowa, heraldyka, czy symbolika hagiograficzna są tego wyraźnym przykładem. Interesujące są także analizy poszczególnych roślin w aspekcie przekrojowym.Ukazuje to bowiem przenikanie się symboli pomiędzy kulturami czy religiami.

Spis treści

Wstęp (Józef Marecki, Lucyna Rotter)

Zofia Włodarczyk: Symbolika siedmiu najważniejszych gatunków biblijnych

Zofia Włodarczyk: Postacie biblijne związane z roślinami

 

Więcej...

Małgorzata Reinhard-Chlanda
Budowle sakralne Kleparza i ich rola w kulturze religijnej Krakowa

budowle_sakralne_kleparza_500


Wydawnictwo UNUM, Kraków 2009

Format 160×230, 378 stron, ISBN 978-83-7643-033-1

Cena 50 zł

W obecnym podziale administracyjnym Krakowa nie ma już dzielnicy o nazwie Kleparz, ale nadal żywe jest poczucie odrębności przestrzenno-kulturowej tego rejonu Śródmieścia. Oprócz malowniczości dwóch placów targowych tożsamość Kleparza utrwalają równie wyraźnie obiekty sakralne. Są wśród nich: kościoły, klasztory, zakłady o funkcjach religijno-charytatywnych i edukacyjnych, które wraz z otoczeniem ogrodowym oraz znakami sakralnymi w postaci kapliczek i detali zdobniczych na budowlach, analizowane są w kontekście historii, przeobrażeń przestrzennych, życia społecznego, kultury religijnej i ich roli krajobrazowej.

Małgorzata Reinhard-Chlanda – historyk sztuki, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki i Kultury na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Zajmuje się sztuką XIX i XX wieku. Głównym obszarem jej badań naukowych jest sztuka sakralna Krakowa oraz sztuka witrażowa. Współuczestniczyła w opracowywaniu Katalogu zabytków sztuki w Polsce. Miasto Kraków wydawanego przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Jest autorką monografii Dom Ubogich fundacji im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie (Kraków 2003).

 

 

 

Więcej...

ks. Jan Szczepaniak
Katalog duchowieństwa diecezjalnego zestawiony na podstawie krakowskich ksiąg święceń (1646-1789)

katalog_duchowiestwa_diecezjalnego_ai_300_01 katalog_duchowiestwa_diecezjalnego_jm_300 

katalog_duchowiestwa_diecezjalnego_ns_300 katalog_duchowiestwa_diecezjalnego_t_300

Wydawnictwo UNUM, Kraków 2008–2010

Format 155×230, 1484 strony, ISBN 978-83-7643-003-4

Cena 120 zł

Przechowywany w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie zbiór ksiąg czynności biskupów pomocniczych diecezji krakowskiej oznaczony sygnaturą LOrd. liczy 22 tomy. Zasadniczy korpus zespołu zawiera, z małymi wyjątkami, wpisy posług duszpasterskich biskupów pomocniczych diecezji krakowskiej w okresie przedrozbiorowym. Informacje zawarte w księgach święceń są nieocenionym źródłem dla historyków zajmujących się biografistyką, dziejami poszczególnych parafii i historią różnego rodzaju instytucji kościelnych w dawnej diecezji krakowskiej.

Więcej...

Państwo, wspólnota i religia. Wybrane zagadnienia procesów modernizacji na Bliskim Wschodzie pod redakcją Krzysztofa Kościelniaka

pastwo_wsplnota_i_religia_400 Wydawnictwo UNUM, Kraków 2010

Format 145×205, 302 strony, ISBN 978-83-7643-035-5

Cena 30 zł

Publikacja Państwo, wspólnota i religia. Wybrane zagadnienia procesów modernizacji na Bliskim Wschodzie stanowi istotny wkład w rozwój badań orientalistycznych, wkład nauki polskiej do studiów bliskowschodnich. Zawiera panoramę problemów społecznych Bliskiego Wschodu na przestrzeni ostatnich dekad: w pierwszym rzędzie demokracji, reform ustrojowych, despotyzmu, edukacji, praw kobiet, praw mniejszości religijnych i etnicznych.

Wielką zaletą książki jest nie tylko zajmowanie się myślą i praktyką reformatorską, lecz przede wszystkim instytucjami i praktyką społeczną w kontekście międzynarodowych uwarunkowań. Należy podkreślić wysoki poziom naukowy opublikowanych materiałów, które zostały skierowane do środowisk akademickich i kręgów zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką bliskowschodnią, w tym perspektywami demokratycznego rozwoju obszaru i zażegnania zagrożeń stamtąd płynących.

Autorzy przedstawiają nam wysoce zobiektywizowany obraz przemian dokonujących się w ciągu ostatnich dekad na rozległej przestrzeni geograficznej od Maroka do Kurdystanu irackiego. Poszczególne teksty charakteryzują się obiektywizmem, spojrzeniem krytycznym w stosunku do badanej problematyki oraz do sądów zewnętrznych wydawanych o tym obszarze. Prawda, że są to studia przypadków, niemniej lektura całości ukazuje zespół czynników ideowych, kulturowych, ekonomicznych i politycznych wyjaśniających i determinujących badane zjawiska składające się na dekady transformacji. W rezultacie mamy do czynienia z wolnym od dogmatów, spójnym projektem teoretycznym opartym o solidne badania.

Z recenzji prof. dr. hab. Hassana Alego Jamsheera

Więcej...

Change and Stability. State, Religion and Politics in the Contemporary Middle East and North Africa Edited by Krzysztof Kościelniak

change_and_stability_400 

Wydawnictwo UNUM, Kraków 2010

Format 145×205, 234 strony, ISBN 978-83-7643-044-7

Cena 30 zł

This volume is the product of a conference Change and Stability. State, Politics and Religion in the Middle East and North Africa. The conference took place from 28–29 May 2009 in Krakow, Poland, and was organized by the Institute of Middle and Far East Studies of the Jagiellonian University in Krakow. The primary objective of the conference was to describe and analyze interactions between institutions of a modern state and traditional structures and values. Phenomena like state–society relations, collective identities and cultures came under scrutiny of the conference participants. Researchers in political science, international relations, legal studies, law, area studies, media studies and human rights studies and other disciplines of social science debated over change and stability on contemporary Middle East. Some of these debates reader may find in this collection of essays.

Więcej...

Dilemmas of Democracy in the Middle East. Cases form Israel, Jordan and Turkey
Edited by Krzysztof Kościelniak

dilemmas_od_democracy_400
Wydawnictwo UNUM, Kraków 2010

Format 145×205, 198 stron, ISBN 978-83-7643-043-0

Cena 25 zł

Essays collected in this volume explores different aspects of democracy in Israel, Jordan and Turkey. Procedural democracy may be viewed as consisting of two fundamental dimensions: political participation of citizens and social groups and competitiveness amongst political actors. Both of them may be discussed on the level of political institutions and political behavior of certain actors. Two Middle Eastern democracies – Israel and Turkey as well as pluralized autocracy – Jordan, despite significant differences, share some similar problems concerning limits of political participation and fears of restricted competitiveness.  Those dilemmas of democracy in the Middle East have been extensively discussed in this volume.

 

 

 

 

 

 

Więcej...